Saturday, 29 January, 2011

నాకు దెల్సిన తెల్గు సినిమా ..

 
ప్రపంచకం లో మన సుట్టూ .. జ్ఞానం ఉంది . ఏదో పంతుళ్ళు... ప్రకృతి కొంత వరకూ సర్ది చెపుతారు ఆతరవాత ఎవ్వడు  సేప్పడు .. ముఖ్యంగా డబ్బు సంపాదించే ఇషయం  ఎవడూ సేప్పడు. ఎవడికి వాడు  నేర్చుకోవలసిందే.
సిన్మా అంటే  రూపాయి రెండు రూపాయల ఇషయమా. పోతే పోయిందిలే ..వెదవది అని అనుకోటానికి..
లచ్చలు,కోట్లు యవ్వరమాయే.. ఏ తిక్కనా కొడుకన్నా ఆ కోట్లు అలా పారేసుకున్తాదేటి.. ఎంత ఎదవ పనులతో జంపాదించిన  డబ్బయితే మాత్రం..?  
కనిసం తిరపతి ఎంకన్న హుండీ లో వేస్తే .. వొచ్చే జన్మకి సరిపడా పుణ్యం ఇయ్యడా??
జనాలు ఎదవలు..  గా  ఎదవ సన్నాసులకి   ఏటి సేప్తాం ??
అసలు సెప్పటానికి ఎటున్నాదేటి ?
ఆళ్ళకి కావలసింది ఆల్లకిస్తాం.
మనకి కావలసింది ఆళ్ళు మనకిస్తారు.. అంతే యవ్వారం. 
ఆళ్ళకి ఎట్టాంటి  సినిమా గవాలో తెల్సా?? .. ఏదో రెండు గంటలు సినిమా జుడాల.. కొంచం సేపు నవ్వుకోవాల,  పిల్ల కి పొట్టి లంగా .. సగం జాకెట్టు వేసి.. గంతులు వేయిస్తే.కొంచం సేపు నరాలు జివ్వు మనాల.. హీరో అంటే ఆడు రా నిజంగా అనేటట్టు రెండు మూడు ఫైటింగులు ఉండాలా గంతే .

ఉల్లల్లకి బోయి సూసి రా ఓ సారి.. పొద్దుగాల్ల లేస్తే కూలి కోసం బుక్కెడు బువ్వకోసం పొద్దస్తమానం పని జేసి వొస్తారు.మొగుడు తాగుడుకి బోతే పెండ్లాము ఏం జెయ్యాల? ఆరనికో నెలకో  సినిమా చూపిస్తే కుషి అయితది. 

ఏందీ ??గాళ్ళకి మంచి జెప్పెలగా సినిమాలు  ఉండాన్నా ? సినమాలల్ల నీతులు సెప్పటానికి నేనేమనా.. సాములోరినా??

 ఏటి ఏటన్తున్నావ్.. కథ నేదా.. ??
సూడు.. సినిమా అన్నాక హీరో ఉండాలా. హీరోవిను ఉండాలా..
హీరో ఎనకాల హీరోయిన్.. హీరోయిన్ ఎనకాల హీరో పడాల.. మద్దెలో ఓ యిలన్ ఉండాలా..హీరో కి ఆడి కి కొట్లాట గావాల..  హీరో ఆడిని ఇరగ దన్నాల. హీరోయిన్  హీరో ఒళ్ళో ఆలి పోవాల..
రామాయణం తెలిదేంటి.. గిదే కదా..కథ.. అల్మీకి ముని సెప్పినాడు కదా ..సింపుల్  గా  గంత కంటే మంచి కథలున్నయా ?
సీతమ్మోరు  కనక నార చీరలు గట్టినాదాయే.. మన హీరోయిన్ ఎమన్నా సీతమ్మోరా  ? అందుకే గవి కూడ దేసేసి ,,సిన్న సిన్న గుడ్డలు గడతే సుసేటోళ్ళకి  గూడా  బావుంటాది . నాలుగు డబ్బులు రాలతాయి. ఇది యాపారం.తెనీదేంటి ?

ఏంటి  ఏదేదో అంటున్దావు.?? కళా నా .??
గిదంతా కళ గాదా... ఏంది ?
ఏంటి రసమా ??
రసము...సాంబారు... గవన్ని హోటల్లో గదా దొరుకుతాయి.. సినిమాల్లో గవి ఎందుకుంటాయి.
సమోసాలు ..చాయి .. గావాలంటే ఇంటర్వెల్  లో తింటారు గదా.. మరింకేంది?


ఏంటి  జనాలు  సెడి పోతున్నారా??నా సినిమాలు జూసి ??
ఏందయ్యా మాట్లాడుతునావ్?
నా సిన్మాల ఏముందని సేదిపోతున్నారు సెప్పు?? ఆళ్ళకి దేల్వాదా  గిది సిన్మా అని..
అయినా "పెద్దోల్ల" బాగోతాలు నీకు దేల్వాడా??  

హీరోలకంటే.. హీరోయిన్ ఉండాది సక్కగా అందంగా, ?  జనాల కె వరున్నారు ?? ఆళ్ళు మనుసులు గారా.. ఉప్పు కారం తినట లేరా?
పెండ్లాం ఏమో అంత సక్కగా లేకపాయే మరి కాపురం ఎట్లా జెయ్యాల ?? .. మా సిన్మా హీరోయిన్ ని కళ్ళళ్ళ వేట్టుకొనే గదా కాపురం జేస్తున్నాడు..
మరి ఆళ్ళ కాపురం నిలబెట్టేది మా సినిమాలే గదా?? 

ఏంటి   పిల్లా కాయలు   సెడి పోతున్నారా?? 
అవ్వ,, తెలుగు సిన్మాలు జూసి సెడి పోతున్నారా?? ఎవ్వరయ్య సెప్పింది..
ఇంగ్లీష్ ఫిలిం లూ జుసినవా ఎప్పుడన్నా..? గండ్ల జుపిచిందాని కన్నా ఎక్కుఉంటద  ఏంటి తెల్గు సినిమాలల్ల ??
వెనక ముందు జుసుకొని మాట్లాడయ్యా..
  
మీరు సెప్పె సినిమాలు ఎవరూ సుత్తారో తెలవదు, కాని ఆళ్ళు మాత్రం సూడరు . ఆళ్ళకి అర్థం గాదు.
నాకు దెల్సిన తెల్గు సినిమా ఇదే..

ఇంగా నా ఇషయం అంటావా ? ఏదో ఆల్లకంటే రెండు ముక్కలు ఎక్కువ దేలుసనుకుంటున్న .. నాలుగు రాళ్ళు ఏనాకేసుకోవలనుకున్నా..
ఏదో ఎట్టాగో కష్టపడి గీ తెలుగు సినిమాల కొచ్చినా.. ఓ రెండు సినిమాలు దీసుకొని నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించు కోవల.. కొంచం ఎంజాయ్ జెయ్యాల.. గీ ఛాన్స్ వొచ్చే వరకే సగం జీవితం ఐపోయింది. ఇందాక సేప్పినట్టు ఓ సినిమా దీస్తే  హీరోయిన్ బాగానే సుపించింది గనక.. హీరో బానే తన్నాడు గనక..యిలన్ బానే తన్నులు తిన్నాడు గనక.. ఏదో రెండు మూడు డైలాగులు  పేలాయి గనక   ఈ సినిమా ఆడింది . కనక నాకో రెండు సినిమాలు వొస్తాయి..
నా  రేటు పెంచుకుంటాను.  నన్ను నమ్ముకున్నోల్లు ఉన్నారు గదా , ఆళ్ళని . పోషించు కోవద్దా   ?? 
పజలను ఉద్దరించటానికి నేనేవరయా ??
పభుత్వాన్ని అడుగు కళా పోషణ జెయ్యమని..ఆది పెబుత్వం బాద్యత.. మాది గాదు..
పెబుత్వం  తరపున సినిమాలు దియ్యాల.. అడగండి పెబుత్వాన్ని ..  ఎందుకుంది  పెబుత్వం   పీకనీకనా?

( ఇదీ " నేటి దర్శకుల" మాట..ఏం చేస్తాం .. :(  )


2 comments:

aravind Joshua said...

super annayya...way to Go!

chakri said...

ఇదీ " నేటి దర్శకుల" మాట..ఏం చేస్తాం .. :(